กาชาปอง Winnie the Pooh MIIKKE!

กาชาปอง Winnie the Pooh MIIKKE!
Content :
1.Winnie the Pooh (with rock wall) / หมีพูห์
2.Piglet (with honey pot) / พิกเล็ต
3.Tigger / ทิกเกอร์
4.Eeyore / อียอร์

Price : 300 เยน (480 บาท มีไข่และใบปิด Tomy)
Material : Pvc , Abs
Manufacturer : Takara Tomy Arts
Accessories : Mini Book
Released : July 2018
JAN : 4904790865510


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: